En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Responsable: BETA EDITORIAL SAU
Nom comercial:  BETA EDITORIAL
CIF: A08260408
Adreça: CARRER ROSARI Nº10 BAJOS. 08017, BARCELONA (Barcelona), España
Contacte: Tel. 932804640 – Email: beta@betabarcelona.es
Registre mercantil o autorització administrativa: 
Activitat: EDITORIAL

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El portal web https://betaeditorial.com té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.

L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

BETA EDITORIAL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Amb l’objecte de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts de la mateixa podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de BETA EDITORIAL o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics inclosos al lloc web.

BETA EDITORIAL prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc web.

L’ús dels continguts ha de respectar la seva llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de BETA EDITORIAL.

Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

 1. Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics
 2. Es citi expressament a BETA EDITORIAL com a font i origen d’aquells.
 3. El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb els fins de la web i / o activitat de BETA EDITORIAL
 4. No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per BETA EDITORIAL, prèvia i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, BETA EDITORIAL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació.

BETA EDITORIAL declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb BETA EDITORIAL.

RESPONSABILITAT

BETA EDITORIAL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que BETA EDITORIAL desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

Tant l’accés al lloc web de BETA EDITORIAL, com l’ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

BETA EDITORIAL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent en la pàgina web de BETA EDITORIAL.

No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI, BETA EDITORIAL es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb BETA EDITORIAL.

BETA EDITORIAL no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc web, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte jurídic vinculant de les mateixes.

LINKS O HIPERENLACES

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercer. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a BETA EDITORIAL, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, BETA EDITORIAL no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre BETA EDITORIAL i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. BETA EDITORIAL tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços al lloc web de BETA EDITORIAL hauran de respectar les següents condicions:

 1. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de BETA EDITORIAL de la pàgina que realitza l’enllaç.
 2. La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis.
  BETA EDITORIAL podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat de alegar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de BETA EDITORIAL.
 3. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
 4. La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a BETA EDITORIAL excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en fitxers sotmesos al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR).

La recollida i tractament d’aquestes dades es duen a terme per BETA EDITORIAL, i tenen com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal , comunicacions electròniques i / o la confecció d’estadístiques.

Els serveis prestats per BETA EDITORIAL estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei adreçat específicament a menors d’aquesta edat, BETA EDITORIAL sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament dels mateixos.

BETA EDITORIAL es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades li s’empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació t’indiquem quins són els drets que l’assisteixen:

 • Sol·licitar el ACCÉS a les seves dades personals
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”)
 • LIMITAR o oposar a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

CONTACTE COMERCIAL

 • Responsable: BETA EDITORIAL SAU
 • Adreça: CARRER ROSARI Nº10 BAJOS. 08017, BARCELONA (Barcelona), España
 • Telèfon: 932804640
 • E-mail: beta@betabarcelona.es
 • Pàgina web: https://betaeditorial.com

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agencia Española de Protección de Datos
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), España
Email: info@agpd.es – Teléfono: 912663517
Web: https://www.agpd.es

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, BETA EDITORIAL i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l’Usuari, sempre que el aquest es trobi en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.